ZVVZ MACHINERY, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

 

ZVVZ ENERGO, s.r.o.

ZVVZ NEMOVITOSTI s.r.o.